ISUZU
    防盗系统
        D-MAX
            钥匙添加
            钥匙删除
            故障码清除
        MU-7
            钥匙添加
            钥匙删除
            故障码清除    
    智能钥匙系统
        D-MAX
            电子钥匙注册
            钥匙清除
            重置被动门禁并启动系统控制
            复位发动机控制单元
            转向锁ECU重置
            被动门禁编程和启动系统功能
            车辆识别码编程
        MU-X
            电子钥匙注册
            钥匙清除
            重置被动门禁并启动系统控制
            复位发动机控制单元
            转向锁ECU重置
            被动门禁编程和启动系统功能
            车辆识别码编程