LIFAN_AUTOMOBILE
    力帆轿车
        520
            集诚防盗系统JIK001(德尔福发动机)
                版本信息
                读取故障码
                清除故障码
                读数据流
                    读防盗状态
                    读钥匙代码
                编程功能
                    发动机ECU匹配
                    防盗器ECU匹配
                    钥匙匹配
                    发动机ECU复位
                    防盗器ECU复位
                    钥匙清除
                        全部钥匙清除
                        钥匙1清除
                        钥匙2清除
                        钥匙3清除
                        钥匙4清除
                        钥匙5清除
                    写入钥匙序号
                    编程维修站代码
                    写入编程日期
                    写入诊断日期
                    编程发动机VIN
                    编程防盗器VIN
            集诚防盗系统JIK009(阳光泰克发动机)
            西门子防盗系统
                版本信息
                读取故障码
                清除故障码
                读数据流
                密码设置
                    密码设置
                    密码输入
                编程功能
                    全新系统匹配
                    钥匙匹配
                    钥匙清除
                        全部钥匙清除
                        钥匙1清除
                        钥匙2清除
                        钥匙3清除
                        钥匙4清除
                        钥匙5清除
                    防盗器ECU匹配
                    发动机ECU匹配
                    编程防盗器VIN
                    编程发动机VIN
                    发动机ECU复位
                    防盗器ECU复位
        620
            集诚防盗系统JIK001(德尔福发动机)
            集诚防盗系统JIK009(阳光泰克发动机)
            西门子防盗系统
        X60
            集诚防盗系统JIK001(德尔福发动机)
            西门子防盗系统
    力帆微车
        丰顺
            集诚防盗系统JIK001(德尔福发动机)
            集诚防盗系统JIK009(阳光泰克发动机)
            西门子防盗系统
        兴顺
            集诚防盗系统JIK009(阳光泰克发动机)
            西门子防盗系统
        福顺
            集诚防盗系统JIK009(阳光泰克发动机)
            西门子防盗系统
    迈威
        增加钥匙
        清除钥匙
        匹配ESCL(电子转向柱锁)
        清除ESCL(电子转向柱锁)