Geely
    按车型
        吉利
            金鹰
                实业交通防盗系统
            新远景
                大陆智能钥匙系统
            远景
                上海实业防盗系统
                    版本信息
                    读取故障码
                    清除故障码
                    读数据流
                    密码设置
                        密码设置
                        密码输入
                    编程功能
                        全新系统匹配
                        钥匙匹配
                        钥匙清除
                            全部钥匙清除
                            钥匙1清除
                            钥匙2清除
                            钥匙3清除
                            钥匙4清除
                            钥匙5清除
                        防盗器ECU匹配
                        发动机ECU匹配
                        编程防盗器VIN
                        编程发动机VIN
                        发动机ECU复位
                        防盗器ECU复位
            自由舰
                实业交通防盗系统            
        全球鹰
            熊猫
                防盗系统
                    上海实业防盗系统
                        版本信息
                        读取故障码
                        清除故障码
                        读数据流
                        密码设置
                            密码设置
                            密码输入
                        编程功能
                            全新系统匹配
                            钥匙匹配
                            钥匙清除
                                全部钥匙清除
                                钥匙1清除
                                钥匙2清除
                                钥匙3清除
                                钥匙4清除
                                钥匙5清除
                            防盗器ECU匹配
                            发动机ECU匹配
                            编程防盗器VIN
                            编程发动机VIN
                            发动机ECU复位
                            防盗器ECU复位
                    防盗系统(配联电EMS)
                        版本信息
                        读取故障码
                        清除故障码
                        读数据流
                        密码设置
                            密码设置
                            密码输入
                        编程功能
                            全新系统匹配
                            钥匙匹配
                            钥匙清除
                                全部钥匙清除
                                钥匙1清除
                                钥匙2清除
                                钥匙3清除
                                钥匙4清除
                                钥匙5清除
                            防盗器ECU匹配
                            发动机ECU匹配
                            编程防盗器VIN
                            编程发动机VIN
                            发动机ECU复位
                            防盗器ECU复位
            GX718
                车身控制系统
                    李尔车身控制系统(KWP2000)
                防盗系统
                    上海实业防盗系统
                        版本信息
                        读取故障码
                        清除故障码
                        读数据流
                        密码设置
                            密码设置
                            密码输入
                        编程功能
                            全新系统匹配
                            钥匙匹配
                            钥匙清除
                                全部钥匙清除
                                钥匙1清除
                                钥匙2清除
                                钥匙3清除
                                钥匙4清除
                                钥匙5清除
                            防盗器ECU匹配
                            发动机ECU匹配
                            编程防盗器VIN
                            编程发动机VIN
                            发动机ECU复位
                            防盗器ECU复位
            GX720
                车身控制系统
                    大陆车身控制系统(CANBUS)
                防盗系统
                    上海实业防盗系统
                        版本信息
                        读取故障码
                        清除故障码
                        读数据流
                        密码设置
                            密码设置
                            密码输入
                        编程功能
                            全新系统匹配
                            钥匙匹配
                            钥匙清除
                                全部钥匙清除
                                钥匙1清除
                                钥匙2清除
                                钥匙3清除
                                钥匙4清除
                                钥匙5清除
                            防盗器ECU匹配
                            发动机ECU匹配
                            编程防盗器VIN
                            编程发动机VIN
                            发动机ECU复位
                            防盗器ECU复位
            GC7
                防盗系统
                    上海实业防盗系统
                        版本信息
                        读取故障码
                        清除故障码
                        读数据流
                        密码设置
                            密码设置
                            密码输入
                        编程功能
                            全新系统匹配
                            钥匙匹配
                            钥匙清除
                                全部钥匙清除
                                钥匙1清除
                                钥匙2清除
                                钥匙3清除
                                钥匙4清除
                                钥匙5清除
                            防盗器ECU匹配
                            发动机ECU匹配
                            编程防盗器VIN
                            编程发动机VIN
                            发动机ECU复位
                            防盗器ECU复位
                智能钥匙系统
                    铁将军智能钥匙系统(4位pin码)
                        读取匹配结果
                        复位PEPS主机
                        复位锁头单元
                        全新系统匹配
                        更换锁头匹配
                        PEPS主机匹配
                        遥控钥匙匹配        
            GX7
                防盗系统
                    上海实业防盗系统
                车身控制系统
                    李尔车身控制系统
                智能钥匙系统
                    海拉智能钥匙系统
                        -2015(6位pin码)
                            下线钥匙匹配
                            售后钥匙匹配
                            全新系统匹配
                            售后系统匹配
                            清除学习状态
                                清除ESCL学习状态
                                清除EMS 学习状态
                                清除PEPS学习状态
                            读取学习状态
                        2015-(32位ESK码)
                            钥匙数量
                            钥匙匹配
                                清除现有钥匙
                                    添加一把新钥匙
                                    添加两把新钥匙
                                不清除现有钥匙
                                    添加一把新钥匙
                                    添加两把新钥匙
            GX9
                防盗系统
                    上海实业防盗系统
                智能钥匙系统
                    海拉智能钥匙系统
                        -2015(6位pin码)
                        2015-(32位ESK码)                                
        帝豪
            EC7系列
                防盗系统
                    西门子防盗系统
                        版本信息
                        读取故障码
                        清除故障码
                        读数据流
                        密码设置
                            密码设置
                            密码输入
                        编程功能
                            全新系统匹配
                            钥匙匹配
                            钥匙清除
                                全部钥匙清除
                                钥匙1清除
                                钥匙2清除
                                钥匙3清除
                                钥匙4清除
                                钥匙5清除
                            防盗器ECU匹配
                            发动机ECU匹配
                            编程防盗器VIN
                            编程发动机VIN
                            发动机ECU复位
                            防盗器ECU复位
                智能钥匙系统
                    大陆智能钥匙系统
                        -2015(免密码)
                            钥匙数量
                            钥匙匹配
                                清除现有钥匙
                                    添加一把新钥匙
                                    添加两把新钥匙
                                不清除现有钥匙
                                    添加一把新钥匙
                                    添加两把新钥匙
                            其他功能
                                PEPS配置
                                ESCl学习
                                PEPS擦除ESK
                                ESCL擦除ESK
                                售后模式切换
                                PEPS学习
                        2015-(32位ESK码)
                            钥匙数量
                            钥匙匹配
                                清除现有钥匙
                                    添加一把新钥匙
                                    添加两把新钥匙
                                不清除现有钥匙
                                    添加一把新钥匙
                                    添加两把新钥匙
                            其他功能
                                PEPS配置
                                ESCl学习
                                PEPS擦除ESK
                                ESCL擦除ESK
                                售后模式切换
                                PEPS学习                        
            EC820
                车身控制系统
                    李尔车身控制系统(KWP2000)
                    李尔车身控制系统(CANBUS)
                        遥控匹配
                    联电车身控制系统(UDS)
                        钥匙匹配
                防盗系统
                    上海实业防盗系统
                        版本信息
                        读取故障码
                        清除故障码
                        读数据流
                        密码设置
                            密码设置
                            密码输入
                        编程功能
                            全新系统匹配
                            钥匙匹配
                            钥匙清除
                                全部钥匙清除
                                钥匙1清除
                                钥匙2清除
                                钥匙3清除
                                钥匙4清除
                                钥匙5清除
                            防盗器ECU匹配
                            发动机ECU匹配
                            编程防盗器VIN
                            编程发动机VIN
                            发动机ECU复位
                            防盗器ECU复位
                    三菱防盗系统
                        读取故障码
                        清除故障码
                        读数据流
                        钥匙匹配
                        防盗器ECU复位
                智能钥匙系统
                    铁将军智能钥匙系统(4位pin码)        
            EC825
                车身控制系统
                    李尔车身控制系统(KWP2000)
                    李尔车身控制系统(CANBUS)
                防盗系统
                    上海实业防盗系统
                        版本信息
                        读取故障码
                        清除故障码
                        读数据流
                        密码设置
                            密码设置
                            密码输入
                        编程功能
                            全新系统匹配
                            钥匙匹配
                            钥匙清除
                                全部钥匙清除
                                钥匙1清除
                                钥匙2清除
                                钥匙3清除
                                钥匙4清除
                                钥匙5清除
                            防盗器ECU匹配
                            发动机ECU匹配
                            编程防盗器VIN
                            编程发动机VIN
                            发动机ECU复位
                            防盗器ECU复位
                    三菱防盗系统
                        读取故障码
                        清除故障码
                        读数据流
                        钥匙匹配
                        防盗器ECU复位
                智能钥匙系统
                    铁将军智能钥匙系统(4位pin码)
                        读取匹配结果
                        复位PEPS主机
                        复位锁头单元
                        全新系统匹配
                        更换锁头匹配
                        PEPS主机匹配
                        遥控钥匙匹配
                    海拉智能钥匙系统
                        -2015(6位pin码)
                            下线钥匙匹配
                            售后钥匙匹配
                            全新系统匹配
                            售后系统匹配
                            清除学习状态
                                清除ESCL学习状态
                                清除EMS 学习状态
                                清除PEPS学习状态
                            读取学习状态
                        2015-(32位ESK码)
                            钥匙数量
                            钥匙匹配
                                清除现有钥匙
                                    添加一把新钥匙
                                    添加两把新钥匙
                                不清除现有钥匙
                                    添加一把新钥匙
                                    添加两把新钥匙
                            其他功能
                                PEPS配置
                                ESCl学习
                                PEPS擦除ESK
                                ESCL擦除ESK
                                售后模式切换
                                PEPS学习                
            EX8
                防盗系统
                    上海实业防盗系统
            EV
                智能钥匙系统
                    大陆智能钥匙系统
                        -2015(免密码)
                        2015-(32位ESK码)
            EV8
                智能钥匙系统
                    海拉智能钥匙系统
                        -2015(6位pin码)
                        2015-(32位ESK码)
            FC-2
                防盗系统
                    上海实业防盗系统
            GC9(博瑞)
                智能钥匙系统
                    海拉智能钥匙系统(32位ESK码)
            GL
                车身控制系统
                    大陆车身控制系统
                防盗系统
                    上海实业防盗系统
                智能钥匙系统
            GS
                车身控制系统
                    大陆车身控制系统
                防盗系统
                    上海实业防盗系统
                智能钥匙系统
            HEV
                智能钥匙系统
                    大陆智能钥匙系统
                        -2015(免密码)
                        2015-(32位ESK码)
            X6
                车身控制系统
                    联电车身控制系统
                智能钥匙系统
                    纳恩智能钥匙系统
            NL-3博越
                智能钥匙系统
        华普
            防盗系统
                上海实业防盗系统
        英伦
            SC3
                防盗系统
                    防盗系统(配联电EMS)
            SC5
                防盗系统
                    上海实业防盗系统
            SC6
                防盗系统
                    上海实业防盗系统
                智能钥匙系统
                    铁将军智能钥匙系统(4位pin码)
            SC7
                防盗系统
                    上海实业防盗系统
            SX7
                车身控制系统
                    李尔车身控制系统(SX715)
                智能钥匙系统
                    海拉智能钥匙系统
                        -2015(6位pin码)
                        2015-(32位ESK码)
            TX4
                防盗系统
                    集诚防盗系统(配德尔福EMS)
            金刚(CROSS)
                防盗系统
                    上海实业防盗系统
                智能钥匙系统
                    铁将军智能钥匙系统(4位pin码)
    按类型
        防盗系统
            上海实业防盗系统
            李尔车身控制系统(KWP2000)
            李尔车身控制系统(CANBUS)
            大陆车身控制系统(CANBUS)
            联电车身控制系统(UDS)
            三菱防盗系统
        智能钥匙系统
            铁将军智能钥匙系统(4位pin码)
            大陆智能钥匙系统
                -2015(免密码)
                2015-(32位ESK码)
            海拉智能钥匙系统
                -2015(6位pin码)
                2015-(32位ESK码)